Modernizacje, rozbudowy i nowe kompletne instalacje

Istnieje wiele instalacji przemysłowych, tak starych jak i niedawno wybudowanych, które mogą wymagać drobnych modyfikacji, szerszej modernizacji a na rozbudowie całości kończąc. W istniejących instalacjach często brak jest aktualnej dokumentacji.

SODACONSULT oferuje wykonanie wszystkich wymienionych powyżej prac w zakresie ustalonym z Inwestorem.

Program działania w takich przypadkach jest zwykle następujący:

  • Wstępna analiza zagadnienia wspólnie z Inwestorem – dla szczegółowego określenia zakresu oferty / zapytania
  • Wielowariantowa koncepcja techniczno-kosztowa
  • Inwentaryzacja stanu istniejącego (technologiczna, mechaniczna, elektryczna, konstrukcyjna itp.) w przypadku braku aktualnej dokumentacji instalacji
  • Projekt budowlany – jeżeli jest wymagany
  • Projekty wykonawcze we wszystkich branżach - jeżeli wymagane

Na każdym etapie projektowania jednym z najważniejszych elementów pracy są konsultacje projektowe z Inwestorem.

W ramach prac wykonujemy drobne zmiany jak. np. konstrukcje pojedynczych przesypów, a na rozbudowie wydajności zakładu kończąc (np. rozbudowa CIECH SODA POLSKA ZP Soda Mątwy o 200 000 t/rok – część technologiczna projektu dla głównych instalacji produkcyjnych).

W zakresie nowych instalacji, zakres prac SODACONSULT obejmuje pełen zakres projektowania i usług, poczynając od Wstępnego Studium Wykonalności a na Projekcie Wykonawczym i dokumentacji powykonawczej kończąc.

Zakres ten może obejmować jedynie pewien wydzielony fragment, w zależności od wymagań Inwestora.