Projekty budowlane

SODACONSULT oferuje cały proces projektowy wraz z odpowiednimi uzgodnieniami w celu uzyskania pozwolenia na budowę, a mianowicie:

  • Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy
  • Raport oddziaływania na środowisko
  • Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  • Projekt budowlany w zakresie zgodnym z wymaganiami obowiązującego Prawa Budowlanego – Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku – tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późniejszymi zmianami. W skład projektu budowlanego wchodzą: Projekt zagospodarowania terenu oraz Projekt architektoniczno-budowlany.
  • Wszystkie niezbędne uzgodnienia poszczególnych elementów projektu – m.in. uzgodnienia p.poż.; BHP, Sanepid; uzgodnienia z urzędami (Konserwator Zabytków; Wydział Architektury; Starostwa Powiatowe itd.)